ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУГЕ ҚАТЫСТЫ САЯСАТ
2Х ЭТАЖНЫЕ ТАУНХАУСЫ
Осы дербес деректердің құпиялылық саясаты (бұдан әрі-құпиялылық саясаты) сайтты пайдалану кезінде пайдаланушы туралы ТОО «Берен» ала алатын барлық ақпаратқа қатысты қолданылады https://batsu.kz/village
1. Терминдердің анықтамасы
1.1. Осы Құпиялылық саясатында мынадай терминдер пайдаланылады:
1.1.1. "Сайт әкімшілігі https://batsu.kz/village/kz (бұдан әрі – Сайт)" - ТОО «Берен» атынан әрекет ететін, дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, мыналармен жасалатын іс-әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын сайтты басқаруға уәкілетті қызметкерлер дербес деректермен.
1.1.2. "Дербес деректер" - тікелей немесе жанама түрде айқындалған немесе айқындалатын жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) қатысты кез келген ақпарат.
1.1.3. "Дербес деректерді өңдеу" — жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды, орындауды қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе дербес деректермен осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығы

2. Жалпы ережелер

2.1. Пайдаланушының сайтты пайдалануы осы Құпиялылық саясатымен және пайдаланушының дербес деректерін өңдеу шарттарымен келісуді білдіреді.
2.2. Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда, пайдаланушы сайтты пайдалануды тоқтатуы керек.
2.3. Бұл Құпиялылық саясаты тек Сайтқа қолданылады. Сайт әкімшілігі Пайдаланушы осы сайтта қолжетімді сілтемелер бойынша кіре алатын үшінші тұлғалардың сайттарын бақыламайды және жауапты болмайды.
2.4. Сайт әкімшілігі Сайт пайдаланушысы ұсынатын дербес деректердің дұрыстығын тексермейді.

3. Құпиялылық саясатының тақырыбы
3.1. Осы Құпиялылық саясаты Сайт әкімшілігінің Сайтта тіркелу кезінде Пайдаланушы Сайт әкімшілігінің сұрауы бойынша беретін дербес деректердің құпиялылығын қорғау режимін жария етпеу және қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерін белгілейді.
3.2. Осы Құпиялылық саясаты шеңберінде өңдеуге рұқсат етілген дербес деректерді пайдаланушы сайтта тіркеу нысанын толтыру жолымен ұсынады және мынадай ақпаратты қамтиды:
3.2.1. Тегі, пайдаланушы аты;
3.2.2. электрондық пошта мекенжайы (e-mail).
3.3. Сайт келушілердің IP мекенжайлары туралы статистиканы жинайды. Бұл ақпарат жүргізілетін қаржылық төлемдердің заңдылығын бақылау үшін техникалық мәселелерді анықтау және шешу мақсатында пайдаланылады.
3.4. Жоғарыда айтылмаған кез келген басқа дербес ақпарат (сатып алу тарихы, пайдаланылатын браузерлер мен операциялық жүйелер және т. б.), мыналарды қоспағанда, сенімді сақтауға және таратпауға жатады

4. Пайдаланушының жеке ақпаратын жинау мақсаттары
4.1. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының дербес деректерін мақсатта пайдалана алады:
4.1.1. Сайтта тіркелген пайдаланушыны сәйкестендіру,
4.1.2. Пайдаланушыға сайттың жекелендірілген ресурстарына қол жеткізуді қамтамасыз ету,
4.1.3. Пайдаланушымен Кері байланыс орнату, соның ішінде хабарламалар жіберу, сайтты пайдалануға қатысты сұраулар, қызметтер көрсету, пайдаланушыдан сұраулар мен өтінімдерді өңдеу.
4.1.4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтықтың алдын алу үшін пайдаланушының орналасқан жерін анықтау.
4.1.5. Пайдаланушы ұсынған дербес деректердің дұрыстығы мен толықтығын растау.
4.1.6. Төлемдерді өңдеу және алу, салықты немесе салықтық жеңілдіктерді растау, төлемді даулау, пайдаланушының несие желісін алу құқығын анықтау.
4.1.9. Сайтты пайдалануға байланысты проблемалар туындаған кезде пайдаланушыға тиімді клиенттік және техникалық қолдау көрсету.
4.1.10. Жүзеге асырды

5. Жеке ақпаратты өңдеу әдістері мен мерзімдері

5.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мерзімі шектелмей, кез келген заңды тәсілмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде жүзеге асырылады.
5.2. Пайдаланушы Сайт әкімшілігі дербес деректерді үшінші тұлғаларға, атап айтқанда, курьерлік қызметтерге, пошта байланысы ұйымдарына, электр байланысы операторларына Сайтта ресімделген пайдаланушының тапсырысын орындау мақсатында ғана беруге құқылы екендігімен келіседі.
5.3. Пайдаланушының дербес деректері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіппен ғана Қазақстан Республикасының мемлекеттік билігінің уәкілетті органдарына берілуі мүмкін.
5.4. Дербес деректер жоғалған немесе жария етілген кезде Сайт әкімшілігі пайдаланушыға дербес деректердің жоғалғаны немесе жария етілгені туралы хабарлайды.
5.5. Сайт әкімшілігі қажетті ұйымдастырушылық және т б қабылдайды

6. Тараптардың міндеттемелері
6.1. Пайдаланушы міндетті:
6.1.1. Сайтты пайдалану үшін қажетті дербес деректер туралы ақпарат беру.
6.1.2. Осы ақпарат өзгерген жағдайда ұсынылған Дербес деректер туралы ақпаратты жаңарту, толықтыру.
6.2. Сайт әкімшілігі міндетті:
6.2.1. Алынған ақпаратты тек осы Құпиялылық саясатының 4-тармағында көрсетілген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.
6.2.2. Құпия ақпараттың құпия сақталуын қамтамасыз ету, пайдаланушының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жария етпеу, сондай-ақ 5.2-тармақты қоспағанда, пайдаланушының берілген дербес деректерін сатуды, алмасуды, жариялауды немесе өзге де ықтимал тәсілдермен жария етуді жүзеге асырмау. және 5.3. осы Құпиялылық саясаты.
6.2.3. Пайдаланушының жеке деректерінің құпиялылығын қорғау үшін сақтық шараларын қолданыстағы іскерлік айналымдағы ақпараттың осы түрін қорғау үшін жиі қолданылатын тәртіпке сәйкес қабылдаңыз.
6.2.4. Бло жүзеге асыру

7. Тараптардың жауапкершілігі
7.1. Өз міндеттемелерін орындамаған Сайт әкімшілігі 5.2-тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес деректерді заңсыз пайдалануға байланысты Пайдаланушының шеккен залалдары үшін жауапты болады., 5.3. және 7.2. осы Құпиялылық саясаты.
7.2. Құпия ақпарат жоғалған немесе жария етілген жағдайда, егер осы құпия ақпарат жауапты болмаса, Сайт әкімшілігі жауапты болмайды:
7.2.1. Ол жоғалғанға немесе жария етілгенге дейін жария болды.
7.2.2. Оны үшінші тараптан Сайт әкімшілігі алғанға дейін алды.
7.2.3. Пайдаланушының келісімімен жарияланды.

8. Дауларды шешу

8.1. Сайтты пайдаланушы Мен Сайт әкімшілігі арасындағы қатынастардан туындайтын даулар бойынша талап арызбен сотқа жүгінгенге дейін талап қою (дауды ерікті түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс) міндетті болып табылады.
8.2. Шағымды алушы шағымды алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шағым берушіні шағымды қарау нәтижелері туралы жазбаша хабардар етеді.
8.3. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органының қарауына берілетін болады.
8.4. Осы Құпиялылық саясатына және пайдаланушы Мен Сайт әкімшілігі арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.

9. Қосымша шарттар
9.1. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.
9.2. Егер Құпиялылық саясатының жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, Жаңа құпиялылық саясаты сайтта орналастырылған кезден бастап күшіне енеді.
9.3. Қолданыстағы құпиялылық саясаты сайтта орналастырылған https://batsu.kz/village/kz
Eco village
САТУ БӨЛІМІ
Дс-Жм. 09:00 - 20:00
Шымкент қаласы, Қонаев даңғылы, 89 үй
ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
Сн-Жк. 10:00 - 19:00